Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

Công văn 440/BGDĐT-SEQAP-XDCB ngày 01 tháng 10 năm 2012 về việc: phúc đáp công văn số 1569/TTr.SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long.....Tải về tại đây....

tu com