Thông báo tập huấn SEQAP Online tại cấp Huyện

BQL TƯ đã có công văn số 196/BGDĐT-SEQAP ngày 16/6/2014 hướng dẫn tổ chức tập huấn SEQAP Online tại cấp huyện. Đề nghị các phòng sử dụng link https://test.macront.vn/sqp để thực hành trong khi tập huấn, không sử dụng trực tiếp chương trình SEQAP Online làm ảnh hưởng đến dữ liệu thực tế của các đơn vị SEQAP.

Thông báo cập nhật dữ liệu SEQAP Online

Hiện nay Hệ thống SEQAP Online đã được xử lý LÀM SẠCH DỮ LIỆU RÁC và hoạt động bình thường trở lại.

Đề nghị các đơn vị SEQAP cập nhật dữ liệu phát sinh từ 01/2014 đến nay. Dữ liệu FDS - Kết quả học tập của học sinh được gia hạn hoàn thành ngày cuối cùng là 15/7/2014.

Lưu ý:
- Một tài khoản SEQAP Online chỉ được đăng nhập tại một máy tính, tại một thời điểm. Vì vậy, BQLTƯ yêu cầu các đơn vị (huyện/trường) phân công một số nhân sự ( bán chuyên trách ) có kỹ năng tin học trực tiếp quản lý tài khoản và luân phiên cập nhật dữ liệu của đơn vị (huyện/trường) vào phần mềm.
- Khi thấy xuất hiện trong chương trình SEQAP Online cảnh báo "Tên" hoặc tiêu đề "Tiêu đề không được để trống" thì phải ấn "OK" tức là đang truy cập vào khoản mục mà chưa được đặt tên hoặc tiêu đề "No name" hoặc "No Tile" thì cần phải xóa dữ liệu này, vì đó là dữ liệu trắng cũng chính là dữ liệu rác làm chậm chương trình.
- Hàng ngày từ 4h15 đến 5h15 hệ thống sẽ được bảo trì đề nghị không sử dụng chương trình trong khoảng thời gian này.

Trong giai đoạn tới, các BQL SEQAP cấp huyện cần kết hợp với khóa tập huấn SEQAP Online để tổ chức cho cấp trường cập nhật đầy đủ cơ sở dữ vào SEQAP Online và tổ chức thực hiện Nội quy sử dụng theo quy định tại Quyết định số 22/BGDĐT-SEQAP ngày 21/4/2014 của Ban quản lý SEQAP TƯ.


Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline

Hướng dẫn xử lý cảnh báo khi chạy chương trình SeqapOnline... Tải về

     Tren co so van ban Thoa thuan tai tro (4608 - VN) duoc ky ket ngay 21/9/2009 giua Ngan hang The gioi (WB) va Chinh phu Viet Nam, thuc hien cac quy dinh cua WB ve dau thau xay lap va xay dung co ban trong hoat dong xay dung bo sung phong hoc, xay nha ve sinh va phong hoc da nang cho mot so truong tieu hoc tham gia Chuong trinh dam bao chat luong giao duc truong hoc (SEQAP)....tai ve tai day

tu com